Welke rechten heeft u als lid van de Joodse Gemeente?

 • U heeft recht op korting op de huur van zalen en faciliteiten in de gebouwen van de Joodse Gemeente.
 • U heeft recht op deelname – tegen gereduceerde tarieven – aan activiteiten van de Joodse Gemeente.
 • U heeft het recht op een graf op de Joodse begraafplaats te Muiderberg (of Diemen)*
   

* Het recht op een Joodse graf volgt uit het lidmaatschap. Met de de uitvoering van de lewaja (begrafenis) zelf en met de grafzerk zijn uiteraard kosten gemoeid. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Vereniging het Joods Begrafeniswezen.


Activiteiten

Als gemeentelid, kunt u gebruik maken van alle diensten die de Joodse Gemeente biedt, bijvoorbeeld:

 • De religieuze invulling van de levenscyclus, zoals briet mila (besnijdenis), bar- en batmitswa (kerkelijke meerderjarigheid), choepa (huwelijk) en lawaja (begrafenis);
 • Kosjer eten, zowel voor thuis als buiten de deur (restaurants);
 • Diverse sjoels, met zeer regelmatige diensten, waaronder sjabbatdiensten en vieringen van de Joodse feestdagen;
 • Mikwe (ritueel bad);
 • Diverse vormen van onderwijs, zowel voor kinderen als voor volwassenen;
 • Rabbinale en pastorale zorg (o.a. voor alleenstaanden, zieken en bejaarden);
 • Diverse publicaties, zowel op papier als digitaal, inclusief de jaarlijkse loeach (de Joodse almanak).
   

Met uw lidmaatschap toont u ook solidariteit. U maakt het mogelijk om:

 • Een volledige Joodse infrastructuur te blijven bieden voor deze en volgende generaties;
 • Gezamenlijke sjabbatmaaltijden en vieringen van Poeriem, Pesach en andere Joodse feestdagen te organiseren;
 • Activiteiten en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen te (mede) organiseren, zoals:
  • Tikwatenoe voor de jeugd;
  • M&N jongerenactiviteiten;
  • Koffie-inloopochtenden voor alleengaanden;
  • De jaarlijkse dagtocht voor ouderen;
  • Huiskamerbijeenkomstenen/ of sjioeriem onder leiding van diverse rabbijnen
    

Daarnaast worden o.a. de Joodse jeugd- en jongerenverenigingen en het Joods dagonderwijs, maar ook evenementen zoals Jom Havoetbal en Jarchei Kallo, (mede) gesubsidieerd door de NIISA, een 100% dochterinstelling van de Joodse Gemeente.

Zijn er naast rechten ook plichten?

Ja, u heeft als lid van de Joodse Gemeente ook enkele plichten. Zo verplicht u zich om u te conformeren aan het Reglement van de Joodse Gemeente. Daarin is onder meer vastgelegd dat leden:

 • Jaarlijkse een kerkelijke bijdrage dienen te voldoen;
 • Ter vaststelling van die bijdrage jaarlijks aangifte moeten doen van de voor hen geldende tariefklasse (die volgt uit het verzamelinkomen in box 1, 2 en 3);
 • Desgevraagd de juistheid van de eigen aangifte dienen aan te tonen, hetzij met behulp van door de belastingdienst vastgestelde gegevens, hetzij aan de hand van een accountantsverklaring.

Het geldende Reglement is voor leden te downloaden via www.nihs.nl en is tevens op te vragen via kantoor, T: 020-646 0046 of E: info@nihs.nl

Hieronder kunt u zien in welke tariefsklasse u zou vallen en welke bijdrage in 2022 daarvoor geldt.
 


Het systeem van de kerkelijke bijdrage en de tarieven is erop gericht dat leden een leven lang “naar draagkracht” bijdragen. Of en hoeveel men van rechten, faciliteiten of diensten gebruik maakt in een bepaald jaar, speelt daarbij geen rol.

Deze tabel is van toepassing voor leden die vanaf hun 25e verjaardag of op het moment van vestigen in de regio Amsterdam lid zijn. Indien persoonlijke en/ of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan toepassing van tabel en reglement als onredelijk worden ervaren. Desgevraagd kan dan, door de Commissie van Financiën, afwijkende tarieven en/ of betalingsregelingen worden overeengekomen. Medewerkers van de afdeling financiën noch andere medewerkers van de Joodse Gemeente zijn hierin beslissingsbevoegd, maar kunnen desgevraagd wel behulpzaam zijn bij het indienen van een verzoek.

Wettelijke partners en kinderen tot hun 18e verjaardag

Het lidmaatschap heeft betrekking op alle gezinsleden die in aanmerking komen voor het lidmaatschap (en die niet te kennen hebben gegeven daarvan uitgesloten te willen zijn). In het bijzonder betekent dit dat man en vrouw samen lid zijn en dat kinderen tot hun 18e verjaardag automatisch lid zijn onder het lidmaatschap van hun ouder(s).Vanaf de 18e verjaardag moeten kinderen zelfstandig lid worden van de Joodse Gemeente. Hieraan zijn tot het jaar waarin zijn 25 worden geen kosten verbonden.

Lidmaatschap voor Joden die niet in Amsterdam of omstreken wonen

Het reguliere lidmaatschap staat open voor alle Joden die in de regio Amsterdam woonachtig zijn. Elders in Nederland woonachtige Joden kunnen in Amsterdam lidmaatschapsrechten verwerven door buitengewoon lid te worden. Dit is uitsluitend mogelijk in combinatie met het reguliere lidmaatschap van de Joodse Gemeente van de eigen woonplaats. Voor dit buitengewone lidmaatschap wordt jaarlijks een contributie in rekening gebracht, die op dit moment overeenkomt met 1/2 deel van kerkelijke bijdrage uit bovenstaande tabel.

In het buitenland woonachtige Joden kunnen eveneens lidmaatschapsrechten verwerven door buitengewoon lid te worden. Voor dit buitengewone lidmaatschap wordt jaarlijks een contributie in rekening gebracht, die in de meeste gevallen overeenkomt met het 1/2 deel van de kerkelijke bijdrage bij klasse 4. Op grond van leeftijd of van inkomen kan hiervan worden afgeweken.

Het grafrecht op Muiderberg of Diemen behoort nadrukkelijk wel bij de rechten van buitengewone leden; het kiesrecht voor sjoelgemeenschappen nadrukkelijk niet.

Afhankelijk van het moment waarop iemand het buitengewoon lidmaatschap aangaat, kan een eenmalige inkoopsom in rekening worden gebracht.

Lidmaatschap aanvragen

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen