בית דין צדק אמשטרדם והגלילות

Beth Din Tzedek Ressort Amsterdam

בס"ד

28 november 2019

ל' חשון תש"פ

תרומת איברים

שאלת השתלת איברים ותרומת איברים לצורך הצלת חיים, היא שאלה יסודית בדת היהדות ונדונה ע"י

פוסקי הדור בכובד ראש. השיח הביא לחקיקה בכנסת ברוח ההלכה. בחוק זה נידון מתי אפשר לקבוע

רגע המוות ואיך. על רגע קביעת המוות ישנה מחלוקת הפוסקים אם זה במקרה של מוות מוחי או

הפסקת תפקוד הלב. הרה"ר לישראל אימצה את הפסיקה שמתירה תרומת איברים מרגע שמוודאים

מוות מוחי, וזאת בתנאים מגבילים ובדיקות נוספות. הכנסת אימצה את כל התנאים האלו והפכה אותם

לחוק.

אותה תורה ואותה הלכה שייכות בחו"ל, אבל לצערינו רשויות החוק לא אימצו את נוסחת ההלכה

וגבולותיה, ע"כ במצב הנ"ל בלתי ניתן בהולנד לתרום איברים גם להצלה מיידית.

אליעזר וולף

רב ואב"ד אמשטרדם ומהגלילות

Orgaan Donatie

De vraag over orgaantransplantatie en orgaandonatie met het doel levens te redden is een fundamentele vraag in het joodse geloof. Deze vraag is diepgaand besproken door de poskiem (halachische experts) van onze tijd. De discussie heeft geleid tot een wetgeving conform de halacha in het Israëlische parlement, de Knesset.

In de wet is vastgelegd wanneer en op welke manier het moment van overlijden kan worden bepaald. Over het ‘wanneer er sprake is van overlijden’ is er een meningsverschil tussen de poskiem of dit het moment van hersendood is of het stoppen van de werking van het hart.

Het Opperrabbinaat van Israël heeft de uitspraak aangenomen, dat orgaandonatie toegestaan is vanaf het moment dat hersendood met zekerheid is vastgesteld, dit onder beperkende voorwaarden en met verdere onderzoeken. De Knesset heeft al deze voorwaarden geaccepteerd en tot wet gemaakt.

Dezelfde Tora en Halacha gelden ook buiten Israël. Maar helaas accepteren de wettelijke autoriteiten daar niet de formulering en begrenzingen van de Halacha. Daarom kan er in de huidige situatie geen orgaandonatie worden toegestaan, ook als het gaat om onmiddellijke redding. .

*De tekst in het Hebreeuws is bindend.

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen