A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Amsterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 002559870
Website adres: www. nihs.nl
E-mail: info@nihs.nl
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1008 AD
Plaats: Amsterdam

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK) De NIHS (Joodse Gemeente) Amsterdam is een gemeente gebaseerd op Tora en TraditieDe Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge, Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge Amsterdam.

B.  Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de gemeente bestaat uit 5 personen, die worden benoemd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit vertegenwoordigers van de sjoelgemeenschappen die leden zijn van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht , wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie
De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan
Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018

Op de website www.nihs.nl vindt u in de begroting het beleidsvoornemens 2021 van onze gemeente.

E.   Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt deels plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten
Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de Commissie van Financieen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Jeugdwerk
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving
Sjechieta van vlees
Beheren begraafplaatsen

G.   Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

   begroting   rekening   rekening 
  2023 2022 2021
   €   €   € 
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen 200.000 212.000 201.000
 Bijdragen gemeenteleden 690.000 640.000 642.000
 Subsidies en overige bijdragen van derden  597.000 547.000 565.000
Totaal baten  1.487.000 1.399.000 1.408.000
       
lasten      
         
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)  153.000 130.000 132.000
 Bestedingen Syn.diensten, onderwijs en vorming, activiteiten 505.000 430.000 363.000
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 140.000 225.000 204.000
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  413.000 337.000 296.000
 Salarissen (niet-relig. functionarissen) 923.000 782.000 823.000
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 128.000 224.000 201.000
 Lasten overige eigendommen en inventarissen       
Totaal lasten  2.262.000 2.128.000 2.019.000
       
Resultaat (baten - lasten) -775.000 -729.000 -611.000

Toelichting
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Meer informatie of vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op! contact opnemen