Update bestuur NIHS – december 2019 / kislew 5780

SAMENSTELLING BESTUUR

Ruben Troostwijk (voorzitter), Jigal Markuszower (vicevoorzitter), Jehoeda Schächter (penningmeester), Chaggai Kon, David Koekoek

PORTEFEUILLEVERDELING

 • Externe contacten, inclusief NIK: Ruben Troostwijk
 • Financiën: Jehoeda Schächter
 • Infrastructuur (Gebouwen & Begraafplaatsen): Jigal Markuszower
 • Onderwijs: David Koekoek
 • Organisatorische vernieuwing: David Koekoek & Chaggai Kon
 • Personeel & Organisatie: Ruben Troostwijk & Jehoeda Schächter
 • Rabbinaat: Jehoeda Schächter & Ruben Troostwijk
 • Sjoelgemeenschappen: Jigal Markuszower
 • SOPA: Jigal Markuszower (in afwachting van invulling vacature 6e bestuurder)
 • Veiligheid: Chaggai Kon

 

DE SJOELGEMEENSCHAPPEN

De sjoels krijgen een steeds centralere plaats binnen de NIHS; een logisch gevolg van NIHS 2.0. Vandaar ook dat er in de portefeuille van een van de NIHS-bestuurders veel ruimte is gereserveerd voor contacten met de sjoelgemeenschappen; bij hem kunnen alle sjoels terecht met vragen en initiatieven. In de eerste maanden van deze bestuursperiode heeft deze bestuursgedelegeerde alle sjoelcommissies bezocht. De belangrijkste zaken zijn de revue gepasseerd.

Algemeen
Bovenal valt de enorme inzet en toewijding van de sjoelbesturen op. Dit heeft veelal een aanstekelijke werking, met mooie bezoekersaantallen  ̶  op sjabbatochtend tellen onze sjoels samen gemiddeld 400 bezoekers (mannen en vrouwen)  ̶  en een goede sfeer zonder ‘politieke’ discussies binnen de sjoelgemeenschap. Naast de overeenkomsten zijn er natuurlijk ook verschillen. We hebben kleine en grotere sjoelgemeenschappen, een aantal heeft een sjoelrabbijn en andere niet, sommige sjoels hebben meerdere diensten per week of zelfs per dag en andere eens per twee weken. Verder hebben alle sjoels de boel op hun eigen manier georganiseerd.

Financiën
Financieel lijken alle sjoels er redelijk goed voor te staan, ook al is de jaarlijkse aanvulling vanuit de NIHS zeer welkom. Er is wel sprake van een spanningsveld. Bij de overgang naar NIHS 2.0 is de Kerkelijke Bijdrage verlaagd. De gedachte achter die contributieverlaging was dat leden vanuit hun betrokkenheid vrijwillig financieel zouden bijdragen aan hun eigen sjoel. Dat is voor een deel ook het geval, maar zeker nog niet optimaal.

Vastgoed
Met een belangrijke bijdrage vanuit de erfpachtgelden wordt de RAS gerenoveerd. Ook de Gerard Dousjoel kan met een subsidie van de erfpachtgelden een mooie slag maken. Samen met Sjoel Amstelveen wordt onderzocht hoe de sjoel verder kan worden verbeterd. Die sjoel is na aankoop met een beperkt budget verbouwd, mede vanwege het gebrek aan financiële armslag van de NIHS door de crisis in 2008. De nog wat onzekere bijdrage vanuit de erfpachtgelden voor de sjoelgemeenschap AMOS kan hopelijk worden aangewend worden voor de aankoop van een nieuw gebouw. Dit punt komt op de agenda van de RvT-vergadering.

Wensen en ideeën
De wensen en ideeën van de sjoelbesturen lopen nogal uiteen. Sommige sjoelbesturen zijn zeer positief over het gestarte jeugdonderwijs vanuit de NIHS, andere sjoels zien het onderwijs liever decentraal georganiseerd. Aan de wens om een sociaal pastoraal werker aan twee of drie sjoels te verbinden, hebben we helaas nog niet kunnen voldoen. Vaste sjoelbezoekers zijn er in NIHS 2.0 duidelijk op vooruit gegaan, maar de leden die niet of maar af en toe naar sjoel komen, vallen nu soms tussen wal en schip.

Onderlinge samenwerking
Een punt van zorg is dat de samenwerking tussen sjoels soms wat tegenvalt. Als een bepaalde sjoel (buiten sjoeltijden) een activiteit voor alle NIHS-leden organiseert, wordt die vaak slecht bezocht van buiten de eigen sjoelgemeenschap. Het NIHS-bestuur probeert middels de grotere activiteiten meer cohesie tussen de verschillende sjoels te bewerkstelligen. Dat neemt niet weg dat het bestuur hoopt dat ook vanuit de verschillende sjoelgemeenschappen zelf meer beweging tot cohesie komt.

STICHTINGEN

NIISA, Oppenheim-Fischel Fonds, Cientje van Aalst, Andries van Dam
Mede op instigatie van de Raad van Toezicht is het bestuur in gesprek gegaan met de NIISA over de voorgenomen omzetting naar stichting en aanpassing van de statuten van de NIISA. Dat heeft nog niet geleid tot een overeenstemming over de nieuwe statuten. Mede daardoor heeft de rechtbank de NIISA niet toegestaan over te gaan van zelfstandig kerkgenootschap tot stichting.

Het bestuur blijft met de NIISA in gesprek. Ook hoopt het NIHS-bestuur op korte termijn een aantal nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen in het NIISA-bestuur, dit wegens vrijgekomen vacatures.

Het ingezette beleid om grotere betrokkenheid en de juiste governance te kunnen toepassen bij stichtingen die door hun statuten verbonden zijn met de NIHS, is doorgezet. Dit geldt onder andere voor Cientje van Aalst, Oppenheim-Fischel Fonds en Stichting Andries van Dam.

We merken dat deze stichtingen de afgelopen jaren niet het juiste NIHS-toezicht hebben gekregen, dit enerzijds door de zelfstandige opstelling van de desbetreffende besturen die niet altijd volgens de statuten handelen en anderzijds door de beperkte aandacht die de NIHS aan deze stichtingen heeft besteed.

Voor Cientje van Aalst geldt dat we de manier van uitkeren hebben verbeterd door gebruik te maken van JMW, dat de aanvragen op basis van gehanteerde criteria beter kan beoordelen. Het bestuur van de stichting neemt uiteindelijk, geanonimiseerd, de beslissing over het al dan niet verstrekken van de uitkering. We zouden graag zien dat de andere steunstichtingen ook op deze manier gaan werken, omdat zo persoonlijke betrokkenheid en kennis van/over leden buiten beschouwing blijft, wat zuivere besluitvorming mogelijk maakt.

NIK

Sjechieta
Op het gebied van sjechieta werkt de NIHS (Michaël Bloemendal en Ruben Troostwijk) nauw samen met het NIK om het Convenant met de overheid uit te voeren en in stand te houden. De NIHS is de uitvoerder van de sjechieta, NIK is de licentiehouder en formeel gesprekspartner van de overheid.

Het Convenant blijkt in de praktijk voor de sjechieta goed te werken. Desondanks is de Partij voor de Dieren opnieuw bezig met een wetsvoorstel om onverdoofde rituele slacht te verbieden. NIK en NIHS zijn in nauw overleg met de andere convenantspartners, politieke partijen, juristen, NVWA en andere betrokkenen om het Convenant in stand te houden.

Brith mila
Rabbijn Wolff en Michaël Bloemendal zijn samen met Ruben Vis (NIK) en Arnon Kater van de Adviescommissie Brith Mila (ABM) bezig met verdere verbetering van de uitvoeringsprotocollen rond de brith mila, zodat optimaal aan halachische en medische eisen en wensen kan worden voldaan.

Herstructurering
Het wil nog niet opschieten met de herstructurering van het NIK, wiens organisatievorm niet langer past bij de huidige omvang van de gemeenschap en o.i. ook niet meer past bij pragmatisch en goed bestuur.

Ondanks dat CC- en PC-leden hun positie zonder last of ruggespraak bekleden, is de mening van het NIHS-bestuur dat Amsterdamse PC- en CC-leden daar bovenal de Amsterdamse belangen moeten behartigen, die overigens naar ons idee vrijwel altijd synchroon lopen met die van heel Joods Nederland. De voorzitter van de NIHS, die ook in de PC zit, zit daar bovenal om ervoor te zorgen dat de wensen van de NIHS goed vertaald worden in NIK-beleid.

Rabbinaat

(van mei t/m november 2019)

Bemensing

Het Rabbinaat bestaat uit de volgende personen:

 • Rav E. Wolff: posek en Aw Beth Din

· Rabbijn S. Katz: secretaris

 • Mevr. T. Sztejnhauer-Stern: secretaresse

Daarnaast verrichten de volgende personen diensten voor het Rabbinaat/Beth Din:

 • Rav J.B. Serfaty en Rav E. Maarsen: dajaniem op oproepbasis
 • Rabbijn N. Groenewoudt: voortraject gioer

Aansturing Rabbinaat

Rav Wolff stuurt het Rabbinaat inhoudelijk aan, algemeen manager M. Bloemendal organisatorisch.

Dagelijkse werkzaamheden

Vragen

Het Rabbinaat krijgt veel vragen op joods gebied die de kehilla als geheel betreffen (bijv. op gebied van kasjroet, mikwe e.d.), alsook vragen van andere organisaties, individuele leden en niet-leden; in de laatste categorie ook vaak vragen van niet-joden, waaronder studenten van diverse opleidingen.

Een voorbeeld van een vraag die de kehilla als geheel betreft is de nieuwe donorwet. In december is hierover de halachische visie van rav Wolff gepubliceerd. Deze is, evenals uitspraken betreffende de eroev, tot stand gekomen na uitgebreid overleg met binnen- en buitenlandse rabbinale en niet-rabbinale specialisten.

Van individuele leden krijgt het Rabbinaat vooral vragen over kasjroet, sjabbat, de chagiem of huiselijke zaken waaronder taharat hamisjpacha (zaken van vrouwen betreffende het naar het mikwe gaan.)

Rav Wolff wordt ook regelmatig door sjoelrabbijnen geraadpleegd voor halachisch advies. Daarnaast krijgt hij regelmatig vragen van sjoels die geen eigen sjoelrabbijn hebben.


Instandhouding en werking halachische infrastructuur

Dit betreft in het bijzonder de eroev, sjechieta, hechsjeriem van de bedrijven die ORT NIHS Amsterdam zijn, mikwe, joodse-statusverklaringen, begrafenissen, begraafplaatsen, brith mila. Ook is rav Wolff het aanspreekpunt voor sjoelgemeenschappen daar waar het de vijf zaken betreft waarvoor de beslissingsbevoegdheid reglementair (zie reglement NIHS 2.0 art. 3.6) bij de opperrabbijn of zijn plaatsvervanger is neergelegd.

Het blijkt dat nog niet alle consequenties van de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen Rabbinaat en sjoelgemeenschappen zijn uitgekristalliseerd. Ook komen de verwachtingen soms niet overeen met de formele regels.

Externe contacten 

Het Rabbinaat voert collegiaal overleg met collega’s in binnen- en buitenland. Recent is rav Wolff uitgenodigd als gastdocent in Duitsland, Frankrijk en in Israël.

Overig

Daar waar mogelijk is het Rabbinaat aanwezig bij bijzondere gebeurtenissen in het leven van onze leden, zoals brith mila, choepa, bijzondere verjaardagen, lewajot en sjiwwes. Dit kan echter maar beperkt gedaan worden en daarmee bestaat een gevaar dat het verkeerd valt waar dit niet mogelijk is. Het Rabbinaat tekent/schrijft wel bijna altijd mee met condoleances en felicitaties.

Het Rabbinaat levert regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief.

Bijzondere activiteiten

Het Rabbinaat is het afgelopen half jaar betrokken geweest bij:

 • aanzienlijke wijzigingen in de lijst met sjabbattijden in de loeach van het NIK;
 • hechsjeriem voor twee nieuwe kosjere eetgelegenheden;
 • de eroev. In de verslagperiode zijn er twee keer vernielingen aan de eroev-voorzieningen geweest. Door de goede contacten, met name van de secretaris van het rabbinaat, met gemeentelijke en provinciale overheden en organisaties, is dit beide keren redelijk snel opgelost. In het laatste geval is de structuur van de voorziening robuuster gemaakt om vernieling zo veel mogelijk te voorkomen.
   

Op de planning voor de eerste helft van 2020

 • Verbetering get-procedure.

· Bekijken of een nieuwe aanpak gioer mogelijk is. Indien dit het geval blijkt te zijn, kan dit consequenties hebben voor de voorgestelde tarieven voor gioer.

· Transparantie over relatie met en uitvoeringsprotocollen van NIHS-onderdelen en
-organisaties en van organisaties die anderszins bij de NIHS betrokken zijn, waaronder Chewra kadiesja en JBW.

 • Verbetering werkprotocollen van het Rabbinaat en Beth Din.
   

Cijfers

 • Rabbinale verklaringen m.b.t. persoonlijke status: 17
 • Goedkeuring matsewot en herdenkingsstenen: 21
 • Goedkeuringen voor toelating tot het JBO: 29
 • Choepot: 3 (1 in sjoel van de NIHS, 1 buiten NIHS-sjoel en 1 in buitenland)
 • Gioeriem: er lopen 17 procedures; er zijn geen dossiers afgerond in deze periode
 • Gittien: geopende dossiers 19; geschreven en/of overhandigde gittien: 10 (Nb. Sommige van deze zaken zijn zeer complex en daarmee tijdrovend)
 • Verleende admissieovereenkomsten: 2 (Meat me Kosher en Qlatsch)
 • Goedkeuring nieuwe leden: 12
 • Afgegeven schriftelijke psakiem: 17
 • Betrokkenheid bij halachische voorzieningen van joodse instellingen in Amsterdam: 3 (Ziekenhuis Amstelland, JBO, Beth Shalom)
 • Hechsjeriem bedrijven (cateraars, restaurants, etc.): 12. Dit betreft 1x/maand gemiddeld een controlebezoek naast beantwoording acute vragen
   

ONDERWIJS

Inleiding  ̶  De basis waarop de Joodse Gemeente kan bouwen

Leren en onderwijs hebben in het Jodendom altijd een belangrijke plaats ingenomen en hebben een belangrijke rol gehad in de continuïteit van het jodendom en het Joodse volk. Het is daarom een kerntaak van de Joodse Gemeente voor al haar leden (Visiestuk onderwijs NIHS, 2017). Leden verwachten ook dat de Joodse Gemeente hierin investeert (Ruigrok onderzoek, 2018). Ons onderwijs zorgt ervoor dat mensen bij elkaar komen, de NIHS leren kennen en dat de joodse traditie en gewoonten worden doorgegeven.

De meningen over joods onderwijs zijn divers; er zijn veel rapporten geschreven en er zijn meerdere initiatieven geweest van zowel de NIHS als externe organisaties. De recente initiatieven sloten echter onvoldoende aan bij de visie en ambitie van de NIHS. Daarom hebben wij, naast de al bestaande programma’s voor online leren en les voor kinderen die extra aandacht behoeven, ook het klassikaal onderwijs opgepakt. Hierbij heeft Amsterdam de beschikking tot unieke lespakketten en willen we samenwerken met de sjoels en met iedereen die kan bijdragen aan het Joods onderwijs.

In het bijzonder bedanken we het Cheider en het Nederlands Israëlietisch Seminarium (NIS) voor hun hulp en samenwerking.

Doel

Ieder Joods kind in de regio Amsterdam moet de kans krijgen om basiskennis van het jodendom te verwerven. Naast de feesten, gewoonten, symbolen en geschiedenis, is ook de sjoel een belangrijke factor in het joodse leven. Het leren kennen van de sjoel, zich daar thuis gaan voelen en er wegwijs worden, is dan ook een belangrijk element van onze leerdoelstellingen.

De Joodse Gemeente Amsterdam zorgt voor de infrastructuur voor joods leven in Amsterdam en daarbuiten. Met de lessen binden we kinderen en ouders aan ons, creëren we begrip en zorgen we dat ook een nieuwe generatie gebruikmaakt van die infrastructuur of in elk geval meehelpt het in stand te houden.

Opzet
De bedoeling is alle vormen van onderwijs die de NIHS aanbiedt steeds meer met elkaar te gaan verbinden. Op dit moment gebeurt dat al: de deelnemers aan de online lessen komen dit schooljaar 5 keer op zondagochtend samen, op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip als de kinderen die klassikaal onderwijs volgen. We streven ernaar ook ons speciaal onderwijs  ̶  voor kinderen die extra zorg/begeleiding nodig hebben  ̶  meer te gaan betrekken bij het geheel. Samen met Shoshanna Huisman (docente speciaal onderwijs) en Yael Ball (onderwijscoördinator) gaan we kijken hoe we deze verbinding vorm kunnen geven.

Online
In dit lesprogramma  ̶  toegespitst op kinderen in groep 5 t/m 8  ̶  bieden wij kinderen de mogelijkheid om thuis, online, te leren over het jodendom. Om de kinderen met meer plezier te laten leren, maken we gebruik van recente didactische en technologische ontwikkelingen. De lessen worden op twee niveaus gegeven. Naast de online lessen komen de kinderen jaarlijks 5 keer samen om elkaar te leren kennen en met elkaar te leren.

Klassikaal
Momenteel zijn er vier klassen: Gan (peuters), Alef (groep 1,2), Beth (groep 3,4) en Gimel (groep 5 t/m 8). Ook zijn er ver gevorderde plannen voor een klas voor de ouders. Het onderwijs voor de ouders zal via het NIS worden gegeven. De NIHS zal hiervoor de ruimte faciliteren, maar geen overige kosten maken. Voor de klassen Alef, Beth en Gimel ziet het programma er als volgt uit:

10:00 – Adon olam, dawenen, kringgesprek
10:15 – Jahadoet (Jeled)
10:55 – Pauze
11:10 – (Modern) Ivriet en alefbeth
12:00 – Israëlische liedjes/ verhaal / intermenselijk aspect
12:15 – Einde
Er is verspreid over het jaar een aantal speciale activiteiten gepland, voornamelijk rond de chagiem.

Ambitie
De ambitie is om in de komende paar jaar uit te groeien tot hét centrum van Joodse les voor kinderen die niet naar een joodse school gaan of die extra les willen. We willen dit bereiken in samenwerking met de Joodse scholen, NIK, PIG, NIS en de NIGs. Ons streven voor eind 5782: meer dan 50 kinderen, een eigen docentenopleiding (via NIS) en een toename in het lidmaatschap van jonge gezinnen.

Voor 5780 meten we de volgende KPI’s; in december (peilend) en juni (leidend):

Thema

KPI

Target

Begin december

Beschrijving

Volume

 

 

 

 

 

Aantal kinderen per klas

10

5 (gemiddeld)

Beth en Gimel zijn op dit moment nog samengevoegd.

 

Totaal aantal kinderen

20

14

Verwachting is dat we de 20 halen o.a. door nauwere samenwerking met speciaal onderwijs

 

% uit de regio

50%

58% (0% online, 79% on site)

Online is op dit moment vooral uit de mediene. Op locatie is het merendeel uit Amsterdam

Kwaliteit

 

 

 

 

 

Ouder-score

>3

Ntb

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 6

 

Kids-score

3

Ntb

Gemiddelde score op een schaal van 1 tot 3

 

Docenten

Wij zijn zeer blij met de docenten en de coördinatie van de lessen. Yael Ball is een professioneel docent, die ook organisatorisch zeer sterk is. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs samen met de onderwijscommissie die we in het leven hebben geroepen. Behalve de coördinatie van het onderwijs verzorgt zij ook als docent de online lessen. Naast Yael zijn er vier andere docenten, van verschillende niveaus. Een van de docenten komt van de PIG, waarmee de samenwerking met de PIG gestalte krijgt. Van de ouders krijgen we positieve feedback over de docenten.

Vervolgstap

Onze volgende stap is de groei van het leerlingenaantal. Wij werken hieraan door publiciteit te zoeken, bijvoorbeeld in nieuwsbrieven en door het verspreiden van posters en flyers bij de sjoels en daarbuiten. Ook nemen we snel contact op met ouders die interesse tonen en verder hopen wij op van-mond-tot-mond reclame.

SOCIAAL PASTORAAL WERK (SOPA)

Inleiding
In het verleden deed deze afdeling haar werk door (a) één op één-contacten en (b) het organiseren van activiteiten.

Zes jaar na de overstap naar NIHS 2.0 ligt een belangrijk deel van het sociaal-pastorale werk inmiddels bij de sjoelgemeenschappen. Deze sjoelgemeenschappen blijken echter niet altijd over voldoende capaciteit te beschikken voor de één op één-contacten. Met name de leden die zelden of niet contact met de sjoelgemeenschap hebben, vallen daarom soms tussen wal en schip. Vooral oudere leden blijken behoefte te hebben aan meer sociaal-pastorale contacten dan de sjoelgemeenschappen kunnen leveren.

Sjoelgemeenschap-overstijgende activiteiten zijn een middel voor de NIHS om zich te profileren; deze organisatie wil zichtbaar zijn omdat zij het immers als haar verantwoordelijkheid ziet om joden (leden en niet-leden) aan het jodendom te binden.

Een en ander heeft geleid tot de volgende keuzes:

 • SOPA beperkt haar één op één-contacten zo veel mogelijk, maar probeert een luisterend oor en waar mogelijk hulp te bieden voor en aan degenen die dit nodig hebben.
 • SOPA organiseert alleen centrale activiteiten, waar dit van belang is voor sjoelgemeenschap-overschrijdende saamhorigheid, voor binding van leden en niet-leden waarin de sjoelgemeenschappen niet kunnen voorzien, of voor haar eigen profilering.


De activiteiten in 2019

Structurele activiteiten

High teas
Er is vier keer een high tea georganiseerd. Deze activiteit in Beth Shalom, doorgaans zeer geapprecieerd door de bewoners, wordt mede gesubsidieerd door de Claims conference. Aan deze bijeenkomsten nemen 50-70 deel.
Kosten neutraal (betaald vanuit de Claims conference)

Eat and meet
In 2019 waren er vier ‘Eat and meets’. De eerste op 20 februari, in Sal Meijer, met 38 deelnemers (29 leden). De tweede werd verzorgd door Kosjer events van mevr. C. Dercksen, op haar locatie aan de Antoni Fokkerweg. Er waren 33 deelnemers (25 leden). De derde Eat and meet vond plaats op 2 juli in het JCC, met 73 deelnemers (49 leden). Het eten werd verzorgd door Maurits Blog c.s. Het idee was nog eenmaal het oude Sal Meyer te beleven. De vierde Eat and meet vond ook plaats in het JCC. Het betrof een lunch in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur, er waren 64 deelnemers (37 leden).
Uitgaven voor de eerste drie € 3.565, inkomsten € 1.687. Het verschil wordt betaald door de Claims conference. De kosten voor de lunch met de ambassadeur zijn nog niet bekend.

Baby Café
SOPA heeft initiatieven ontplooid om een baby café op te zetten. Dit heeft twee keer plaats gevonden in sjoel Amstelveen. Alhoewel de NIHS heeft geïnvesteerd in speelgoed en andere zaken en ook veel heeft gedaan aan PR, is de belangstelling hiervoor zeer beperkt geweest. Daarom is besloten deze activiteit niet voort te zetten.
Uitgaven € 2.100, inkomsten € 0

Bijzondere activiteiten

Jom Ha’atsmaoet
Dit programma had vier onderdelen:

 • een Jom Ha’atsmaoet dienst op donderdag 9 mei in sjoel Amstelveen met 128 deelnemers (74 leden);
 • op vrijdagavond 10 mei een maaltijd in HaBaron voor jongeren. Hierbij waren een kleine honderd deelnemers. Deze avond werd georganiseerd i.s.m. een aantal jongerenorganisaties;
 • sjabbatochtend vond een feestelijke dienst plaats in Sjoel Amstelveen gevolgd door een uitgebreide kiddoesj. Ook hierbij waren ongeveer honderd mensen (aantal leden niet bekend) begroeten;
 • ook vond een kumzits voor nacht plaats in AMOS. Hier waren 120 mensen aanwezig (aantal leden niet bekend). De chazzan bij al die events was Lipa Schmelzer uit de USA.

Kosten € 36.000

Family Fun Fair

Het tweede grote evenement was de Family Fun Fair op 8 september. Evenals in 2018 was ook dit weer een bijzonder geslaagde happening. Het event was gecombineerd met de Alyn Eroev Ride. De NIHS bood de 70 deelnemers aan deze rit na afloop een barbecue aan. Tegelijkertijd met de deelnemers aan de fietstocht kwamen de families binnen. Wij mochten in totaal een 35 jonge gezinnen begroeten met bij elkaar ongeveer 150 personen (104 leden). De activiteit vond plaats bij en in het moadon van Bne Akiwa. Er was heel veel te doen voor de kinderen.
Kosten € 11.500, tekort t.o.v. de begroting ca. 2.000. Dit is verklaarbaar doordat de kosten voor de Eroev Ride niet in de begroting waren opgenomen. Feitelijk heeft de NIHS dus een donatie aan Alyn gedaan. (Die is overigens nog groter, doordat ook in de niet expliciet voor de Eroev Ride genoemde kosten bijdragen voor de Eroev Ride zitten).

The Shabbat Project
Het derde grote project van 2019 was het Shabbat Project. Dit bestond uit twee activiteiten:

 • Op woensdagavond 13 november namen 186 dames (46 leden) deel aan de challe bake in het JCC, waarvoor Rochie Pinson uit de VS was gecontracteerd.
 • Vrijdagavond 15 november vond een jongerendiner plaats in het JCC. Er waren 95 deelnemers (10 leden). Het diner werd voorafgegaan door een Carlebach sjoeldienst o.l.v. Pedaya Halperin, de sjaliach van Bne Akiwa. Deze dienst vond plaats in sjoel JCC.

Evaluatie (inhoudelijk en financieel) heeft nog niet plaatsgevonden. Begroot € 10.000

SJECHIETA

Zoals ook boven beschreven is het NIK de licentiehouder voor het kosjer slachten in Nederland en heeft het de uitvoering uitbesteed aan de NIHS. Op het gebied van de sjechieta spelen momenteel drie zaken, te weten het nieuwe initiatief van de Partij voor de Dieren om het onbedwelmd en daarmee het kosjer slachten in Nederland geheel te verbieden, het verbod op kosjer slachten in Vlaanderen en Wallonië en het grote tekort van de NIHS op de sjechieta (ca. € 100.000).

Initiatiefvoorstel PvdD

Per 1 januari 2018 is het convenant van kracht geworden waarin de overheid, de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV), het CMO en het NIK afspraken hebben gemaakt onder welke voorwaarden het onbedwelmd ritueel slachten in Nederland is toegestaan. Bij de totstandkoming van dit convenant was het Rabbinaat van de NIHS betrokken, zodat de kwaliteit van het kasjroet gewaarborgd is. Een van de voorwaarden van de overheid in het convenant was dat bij de sjechieta, in tegenstelling tot voorheen, permanent toezicht van een dierenarts vereist is. Dit heeft geleid tot een verhoging van de kosten voor de slager en dus van de vleesprijs voor de consument. Hier staat de NIHS overigens buiten.

We zijn nu bijna twee jaar verder en het convenant blijkt goed te werken. Het niveau van het kasjroet is even hoog als voorheen. Dieren die wij slachten en die niet kosjer blijken te zijn, gaan naar het halal en niet naar het reguliere vleestraject, waarmee aan een belangrijke wens van de overheid tegemoet wordt gekomen.

Desondanks heeft de Partij voor de Dieren gemeend opnieuw een initiatiefwet tegen het ritueel slachten te moeten indienen. Ondanks een negatief advies van de Raad van State op het concept wetsvoorstel, gaat de PvdD hier nu mee verder. De NIHS ondersteunt het NIK in zijn acties om de politiek te overtuigen het wetsvoorstel niet aan te nemen en het convenant in stand te laten.

Sjechietaverbod in Vlaanderen en Wallonië

Sjechieta is in Vlaanderen vanaf begin 2019 en in Wallonië sinds medio 2019 niet langer toegestaan. In België is daardoor momenteel alleen in de regio Brussel nog sjechieta toegestaan. Voor onze sjechieta had dit aanzienlijke consequenties, doordat onze sjechieta van gevogelte al sinds jaren in Vlaanderen plaatsvond en er in Nederland geen geschikte plaats voor is. Het bedrijf waar wij slachtten is naar Hongarije verhuisd. Hoewel er ook, mede in overleg met de kosjere slager, gekeken is naar opties in andere landen, (b)leek meeverhuizen van onze sjechieta naar Hongarije de beste optie. Dit heeft echter wel consequenties gehad voor de logistiek (combinatie van sjechieta van gevogelte met die van andere dieren) en personele bezetting (toezichthouders en zouters), waardoor ook de kosten-batenverhouding is veranderd. Daarnaast is door de grotere afstand het leveren van verse (niet ingevroren) kip aan de slager een probleem. Dit kan nu nog slechts tegen aanzienlijk hogere kosten. De kosjere slager (Marcus) probeert op verschillende manieren aan de vraag aan niet ingevroren kip te voorzien.

Kosten

De NIHS kampt al jarenlang met een tekort op de sjechieta. Een aantal factoren heeft dit tekort de afgelopen jaren verder vergroot. In een wat verder verleden betaalden NIK en PIG mee aan de sjechieta, hetgeen logisch lijkt aangezien geheel Joods Nederland (overigens inclusief Joden die kosjer vlees eten en niet bij PIG en/of NIK-gemeentes zijn aangesloten) gebruik maakt van de Amsterdamse sjechieta. Verder stelt het convenant hogere eisen aan de vaardigheid van de assistentie bij de sjechieta, hetgeen ook tot meerkosten heeft geleid die niet aan de slagerij worden doorberekend. En ten slotte zijn er de financiële consequenties van het sjechieta-verbod in België. Het bestuur onderzoekt momenteel óf en zo ja hoe het tekort op de sjechieta kan worden verminderd.

Groot onderhoud

Rav Aron Schuster (RAS)
In 2018 heeft een werkgroep veelvuldig overleg gepleegd met leden van de RAS sjoelgemeenschap, bouwkundige en NIHS-bestuurders, om gezamenlijk te komen tot een plan voor het doen van achterstallig onderhoud en het aanbrengen van verbeteringen. Hierin zijn meegenomen zijn het rapport van Monumentenzorg, verbetering van de akoestiek, beveiligingsmaatregelen, modernisering van de dagsjoel, binnenklimaat en energietransitie. Op basis hiervan zijn aanvragen gedaan bij de Gemeente Amsterdam uit de Regeling Erfpachttegoeden, bij Maror, SIM (Instandhouding Monumenten) en Levi Lassen.

Na ontvangst van het advies over toekenning van de Erfpachttegoeden  ̶  50% van het aangevraagde bedrag is toegekend  ̶  is er nogmaals naar de aanvraag gekeken. In de tussentijd waren de vluchtwegen al gerealiseerd en is ervoor gekozen te wachten met de energietransitie.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn de geraamde kosten € 895.000, is er dekking vanuit de Erfpachttegoeden van € 367.000, dekking vanuit SIM € 127.000, vanuit Maror € 80.000 en vanuit het NH Restauratiefonds € 71.000 (nog aan te vragen in 2020). Het bedrag waarvoor via NIHS, RAS-sjoel of derden nog dekking wordt gezocht is dus € 250.000, waarvan in 2019 nog bekend wordt of er een bijdrage via Levi Lassen komt van maximaal € 100.000 en er een lopende aanvraag beveiliging bij Cefina van € 28.000 nog niet is behandeld.

De bedoeling is dat, als de financiering nagenoeg rond is, in het eerste kwartaal van 2020 een aanvang wordt gemaakt met het aanvragen van offertes en het opstarten van een bouwbegeleidingsteam.

Amstelveen
Bij de aankoop van het perceel Max Havelaarlaan is er een verbouwing gerealiseerd die in die tijd gezien de economische omstandigheden niet van de allerhoogste kwaliteit was. Nu, een aantal jaren later, laat het gebouw dat veelvuldig gebruikt wordt duidelijk tekortkomingen zien. Aan het bestuur van de sjoelgemeenschap is gevraagd wat de wensen zijn om het gebouw een modern en fris uiterlijk te geven. Op basis van de vraagstelling is daar een aantal punten naar voren gekomen die momenteel worden uitgewerkt. Zodra het totale kostenplaatje bekend is, zal worden bekeken hoe dit te financieren (Maror, sjoelgemeenschap, NIHS)

Muiderberg
Voor Muiderberg lopen momenteel twee trajecten. Het ene traject is herstel van achterstallig onderhoud op basis van een rapport van Monumentenzorg. In 2020 zal bij de SIM hiervoor subsidie worden aangevraagd, waarna duidelijk zal zijn welk bedrag uit eigen middelen of door derden moet worden bijeengebracht.

In 2019 zijn de monumentale deuren van het metaheerhuis met steun van Maror hersteld, gerestaureerd en in oude glorie teruggebracht. Samen met een vijftal nieuwe banken heeft het aangezicht van Muiderberg een upgrade gekregen. Helaas werd de begraafplaats in 2019, evenals vele andere in Nederland, getroffen door de eikenprocessierups en het bestrijden van die plaag bleek een forse kostenpost.

Naast het traject van achterstallig onderhoud heeft een werkgroep een eerste bijeenkomst gehouden over de wensen met betrekking tot de ontvangstruimte. Uit deze bespreking is een aantal ideeën gekomen hoe de ontvangstruimte efficiënter kan worden gebruikt, de akoestiek kan worden verbeterd en de doorstroom van bezoekers beter kan worden geregeld. Deze ideeën worden momenteel uitgewerkt en in januari 2020 zullen in de werkgroep 3D-tekeningen worden gepresenteerd. Na het maken van keuzes kunnen de kosten worden berekend, waarna  ̶  zoals bij alle andere trajecten  ̶  eerst zal worden getracht externe middelen te vinden voor de verwezenlijking van de plannen.

Diemen
Het monumentale metaheerhuis in Diemen (ingang Landlust) stond op instorten. Monumentenzorg heeft de gebruikelijke inventarisatie gedaan en in de tussentijd zijn er noodmaatregelen getroffen om de ruimte geschikt te houden ingeval van een lewaja of steenzetting.

De totale kosten voor restauratie bedragen € 200.000. Via Maror is een bijdrage van € 40.000 toegekend; ook loopt er een SIM-aanvraag die hopelijk deze maand nog € 45.000 zal opleveren. Het tekort in financiering bedraagt momenteel € 110.000. Gezien de monumentenstatus van het metaheerhuis, bestaat de verplichting dit in stand te houden. We hopen op een bijdrage van de overheid via het NIK, op grond van de toezegging van de overheid voor begraafplaatsen die niet meer in exploitatie zijn; gezien de hoge waterstand op de begraafplaats in Diemen is dit feitelijk het geval. In verband met behoud subsidie Maror hebben we vier bedrijven gevraagd op basis van werkbeschrijvingen in te schrijven voor het herstel. In de komende weken zullen de offertes binnenkomen en wordt duidelijk of de raming van € 200.000 klopt, óf dat op een aantal onderdelen zal moeten worden bezuinigd.

Deze pagina delen