NIHS ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN voor de periode 2013 – 2015

De NIHS is op zoek naar nieuwe bestuursleden die de komende 2 jaar leiding en richting aan de NIHS willen geven.

Leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen worden nadrukkelijk verzocht dit voor 15 mei a.s. kenbaar te maken door een CV met korte motivatie en de eventuele beoogde taak binnen het bestuur te sturen naar:
kandidaatstellingscommissie NIHS bestuur,
van der Boechorststraat 26
1081 BT Amsterdam
of directie@nihs.nl

De benoeming zal in juni geschieden door de nieuwe Raad van Toezicht van de NIHS.
Voor de beoordeling van de kandidaten is een kandidaatstellingscommissie benoemd. Na ontvangst van uw CV brengen wij u op de hoogte van de verdere procedure. Deze commissie zal een advies over de bestuurssamenstelling uitbrengen aan de nieuwe Raad van Toezicht. Om als bestuurslid te kwalificeren moet het lid tevens voldoen aan de condities zoals vermeld in artikel 5.1.2 lid 3 van het reglement van de NIHS. Het reglement kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website (www.nihs.nl).

Mocht u mogelijke kandidaten weten die u geschikt acht dan kunt u dit ook vrijblijvend aan de commissie kenbaar maken. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
Voor het volledige profiel kunt u terecht op www.nihs.nl

FUNCTIE OMSCHRIJVING

Hoofdtaken van de functie

Het in stand houden van de centrale Joodse infrastructuur in Amsterdam.
Verantwoordelijk voor financiële huishouding van de NIHS.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de professionele organisatie.
Het vertegenwoordigen van de Joodse Gemeenschap naar interne en externe partijen.

Organisatie

Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 leden van de Gemeente, waarvan minimaal de voorzitter en 1 ander bestuurslid van het mannelijk geslacht. Maximaal 2 mannelijke leden maken deel uit van het presidium (Titel 7 van het reglement).

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van het bestuur. (Zie voor een totaalbeschrijving reglement NIHS TITEL 5)

1. Het in stand houden van de centrale religieuze voorzieningen.
2. Het bevorderen van de aanwezigheid van Joods onderwijs.
3. Het stimuleren van het religieuze, culturele en sociale leven.
4. Het scheppen van de mogelijkheid tot professioneel sociaal pastoraal werk
5. Het bevorderen van de mogelijkheid kosjer te eten.
6. De zorg voor begraven en begraafplaatsen.
7. Het opstellen van de begroting en rekening verantwoording van de Gemeente.
8. Uitbrengen van verslag aan de Raad van Toezicht
9. Het al dan niet faciliteren van sjoelgemeenschappen.
10. Benoemen van bestuurs- of commissieleden of afgevaardigden in organisaties die daartoe recht geven.
11. Representatie van de Gemeente naar buiten toe.
12. Het aan de Raad van Toezicht voorstellen tot benoeming of ontslag van een Opperrabbijn of Gemeenterabbijn.

BESTUURSFILOSOFIE

De NIHS heeft de afgelopen jaren op juridisch, organisatorisch en financieel gebied een metamorfose ondergaan.

Om dit verder door te zetten wordt gezocht naar bestuurders die de nieuwe organisatie verder uit willen diepen en de ingeslagen weg willen vervolgen. Bestuurders, die de NIHS verder willen omvormen van Joodse ‘Gemeente’ naar een federatie van ‘sjoelgemeenschappen’. Dit is veel meer dan een verandering van structuur. Dit staat voor een omslag van een bureaucratisch in zichzelf gekeerde organisatie naar een sociale, op participatie gerichte organisatie. Oog voor de Kehilla, in een breder verband en zoeken naar samenwerking en integratie voor de gezamenlijke infrastructuur op landelijk niveau met een directe hechte (sociaal/pastorale) band op niveau van de (sjoel)gemeenschap.

De nieuwe reglementen zullen in de komende jaren verfijnd kunnen worden en op financieel gebied zijn er nog een aantal slagen te maken om tot het gewenste resultaat te komen. Tevens zal er hard gewerkt moeten worden aan een imago verbetering, waardoor de NIHS samen met de aangesloten sjoelgemeenschappen als positief wordt ervaren en leden zich op hun gemak voelen. Ook zal er een goede strategie moeten worden ontwikkeld om meer leden aan te trekken. Voor deze uitdagende klussen wordt gezocht naar betrokken bestuurders die stevig in hun schoenen en midden in onze Gemeenschap staan . Bestuurders die ook maatschappelijk hun sporen hebben verdiend in één (of meerdere) van de in het functieprofiel genoemde disciplines.

FUNCTIE PROFIEL

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de NIHS naar buiten toe. Hij is op de hoogte van de Joodse infrastructuur en weet de NIHS op positieve wijze neer te zetten. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en coacht de bestuursleden en organisatie in het uitvoeren van hun taken. De voorzitter zet in samenwerking met de overige bestuursleden de strategie uit van de Gemeente en heeft hierover regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, externe partijen en de Sjoelgemeenschappen. Hij is tevens lid van het Presidium, wat inhoudt dat de voorzitter een man dient te zijn. De voorzitter weet mensen te overtuigen en luistert naar stakeholders.

Penningmeester

De penningmeester is eindverantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de begroting en rekening verantwoording. Hij/zij heeft een gedegen financiële en administratieve kennis en heeft bij voorkeur
ook ervaring met het beleggen van vermogen. De penningmeester voert de financiële strategie uit en fungeert als sparringpartner voor de accountant, de afdeling financiën, de sjoelgemeenschappen en de Raad van Toezicht.

Rabbinaatsgedelegeerde

De Rabbinaatsgedelegeerde is bestuurlijk verantwoordelijk voor de religieuze faciliteiten binnen de Gemeenschap en daarmee ook voor het reilen en zeilen binnen het Rabbinaat. De Rabbinaatsgedelegeerde dient vorm te geven aan het Rabbinaat, aangezien deze afdeling op een kruispunt staat. Hij dient als sparringpartner voor het Rabbinaat, heeft een brede visie op het Rabbinaat en haar taken en een goede kennis van de Halacha. De Rabbinaatsgedelegeerde dient van het mannelijk geslacht te zijn.

Overige bestuursleden

Gezien de ontwikkelingen en de nog te nemen stappen is de commissie van mening dat er minimaal twee bestuursleden moeten komen met een grote maatschappelijke kennis van PR, communicatie en/of ledenwerving. De komende jaren moet de NIHS werken aan een imagoverbetering en het aantrekken van meer leden in verschillende leeftijdscategoriën en levensfasen. Hiertoe dient een strategisch plan te worden opgesteld en uitgevoerd. Ook dienen zij kennis/affiniteit te hebben met Sociaal Pastoraal werk en jongeren. Ook is het zeer wenselijk dat er een bestuurslid is met een gedegen juridische kennis.

Comments are closed.