KELIM MIKWE GAAT WEER OPEN
Er kan vanaf maandag aanstaande, 6 juli, weer worden getouweld in het JCC. Dat kan alléén op afspraak, van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur. Wilt u gebruik maken van het kelim mikwe? Stuur dan een bericht naar receptie@nihs.nl en vermeld daarin de dag waarop u wilt komen plus het aantal voorwerpen dat u wilt touwelen; zo kan een juiste inschatting van de benodigde tijd worden gemaakt. U krijgt een e-mail retour met dag en tijdstip waarop het kelim mikwe voor u is gereserveerd. Wilt u eerder touwelen? De Nieuwe KerkstraatSjoel biedt aan dat gebruik kan worden gemaakt van het mikwe aldaar. Graag contact opnemen met Mottel Aronson via 020 67 12 345.

INBREUK OP PRIVACY
Recent is gebleken dat iemand zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot de privé-mailbox van één van de leden van het Rabbinaat. Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om (a) de illegale toegang te blokkeren en (b) soortgelijke inbraken in de toekomst te voorkomen. Verder is er melding gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een eerste onderzoek van het gehackte account geweest. Dit lijkt erop te wijzen dat er mogelijk twee maal op het privé-account is ingebroken, dus nadrukkelijk buiten het beveiligde NIHS-domein. Informatie van de NIHS is dan ook niet betrokken. Wel is er wellicht inzage geweest in mails aan een lid van het rabbinaat betreffende NIHS-aangelegenheden. Verder onderzoek loopt nog.

ONLINE ACTIVITEITEN TIJDENS ZOMERVAKANTIE OP LAAG PITJE
Sinds het begin van de corona-crisis hebben we een groot aantal (online) activiteiten ontplooid. Vrijwel dagelijks waren er alle mogelijke Zoom-bijeenkomsten. Nu de lockdown voor een aanzienlijk deel is opgeheven, vrijwel alle sjoels weer open zijn én de zomervakantie begint, is het tijd ook onze online activiteiten wat te gaan beperken. We noemen dat de Zomerstop. Die begint zondag aanstaande, 5 juli en duurt tot maandag 17 augustus. In die periode zijn er geen online sjioeriem en is er geen kabbalat sjabbat. Maar we stoppen niet helemaal met de online activiteiten. Wat mag u verwachten tijdens de Zomerstop?
o U ontvangt 1 x per week (op donderdag) een Nieuwsbrief, met daarin onder andere het programma voor de week die volgt. Als er een urgente kwestie is, stellen we u daarvan in een extra Nieuwsflits op de hoogte.
o De daf yomi gaat gewoon door, elke zondag- t/m vrijdagochtend van 8:30 tot 9:15 uur.
o Eens per week een Social Zoom, in principe op de dinsdagavond – maar het kan een keer op een andere dag zijn – om 20:30 uur. Spreker, onderwerp en datum wordt tijdig bekendgemaakt in de nieuwsbrief. Er staan interessante gasten op het programma, onder wie Henny van het Hoofd (Hoofd afdeling onderwijs NIK), Edward Asscher (voormalig president-directeur van de Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en voorzitter van de World Diamond Council) en Gerdi Verbeet (voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorheen voorzitter van de Tweede Kamer).

WILT U NAAR SJOEL?
Alle sjoels, op Beth Shalom na, zijn weer open. Vanzelfsprekend met een aantal beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen, waaronder het aantal beschikbare plaatsen. Daarom is vooraf aanmelden vereist; u krijgt dan van de sjoel in kwestie bericht over de (on)mogelijkheid de dienst bij te wonen.
Sjoel Amstelveen: Aanmelden via info@sjoelamstelveen.nl.
AMOS: Aanmelden via info@amossjoel.nl.
CIZ-sjoel: Vanaf 4 juli dienst op sjabbatochtend. Er is plaats voor 30 heren en 15 dames. Aanmelden of meer informatie via info@cizsjoel.nl
Gerard Dou sjoel: laat weten “op dit ogenblik geen of een enkele plaats over” te hebben. “Maar als iemand jaartijd heeft of een andere specifieke reden heeft om te komen, dan valt dat normaliter te regelen als dat verzoek vóór donderdag 18:00 uur binnen is (via gerarddousjoel@gmail.com).
JCC: Aanmelden en/of meer informatie via info@jcc-sjoel.nl.
Lekstraat: Aanmelden en/of informatie via leksjoel@gmail.com.
RAS: Aanmelden (tot uiterlijk op donderdagen 20:00 uur) of meer informatie via info@rassjoel.nl.
Sjoel West: Er is ruimte voor 14 mannen en 8 vrouwen. Aanmelden via erwin5770@gmail.com.

ZOMERAVOND VOOR JOODSE JONGEREN


OVERZICHT VAN DE ONLINE ACTIVITEITEN NIHS DEZE WEEK
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM. Ook ZOOM-bijeenkomsten van de Portugees-Israëlietische Gemeente geven we weer in dit overzicht, voor zover relevant voor de NIHS-doelgroep en niet overlappend met onze eigen ZOOM-bijeenkomsten.

Vandaag, woensdag 1 juli
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer – Rabbijn Mordechai Frankenhuis. Onderwerp: "Je leven aanpassen aan de Tora, of de Tora aanpassen aan je leven!"
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Donderdag 2 juli
o 8:30 – 9:15 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

Vrijdag 3 juli
o 8:30 – 9:15 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat, verzorgd door Bendigamos.
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

INTERVIEW KEMAL RIJKEN MET NIHS-VOORZITTER RUBEN TROOSTWIJK
Kemal Rijken heeft voor Jonet onze voorzitter, Ruben Troostwijk, geïnterviewd over de bijzondere periode van de afgelopen maanden. Door de coronacrisis konden veel reguliere activiteiten niet doorgaan en ging de NIHS over op de ‘hulp- en actiestand’. Er werd een corona-kernteam opgericht en nieuwe activiteiten werden ontplooid, waaronder veel op Zoom. Die laatste zijn ‘een blijvertje’. Ook waren er hobbels te nemen over het nieuwe protocol voor sjoelbezoek. Ruben Troostwijk: “Als je afspraken maakt met elkaar, dan moet je die gewoon nakomen.”
Het complete interview leest u hier.

DE EAT & MEET IS TERUG


UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS

Opiniestuk in het Parool
In het Parool van afgelopen maandag, 29 juni, is een opiniestuk van mijn hand gepubliceerd, over de ‘tegemoetkomingsregeling’ van de Nederlandse Spoorwegen. Voor wie geen abonnement op het Parool heeft volgt hieronder de tekst. ‘NS, stop nu toch eens met calculeren’ Aan de vooravond van de herdenking van 75 jaar bevrijding van Nederland hebben de Nederlandse Spoorwegen alsnog, na jarenlange druk en bevlogen inzet van holocaustoverlevende Salo Muller, medewerking verleend aan de totstandkoming van, zoals de NS het noemt, een ‘morele regeling’ voor slachtoffers en nabestaanden. Aan de oorlogsmisdaden van de Duitse bezetter verleende de NS betaalde medewerking door het inzetten van speciale treinen voor transporten naar Westerbork, Vught en Amersfoort, en vanaf daar tot de Nederlands-Duitse grens op weg naar concentratie- en vernietigingskampen. De NS is naar eigen zeggen in 2018 alsnog overtuigd geraakt dat nietsdoen voor nabestaanden geen optie meer is. Dat is, zoals daarna blijkt, duidelijk in beperkte mate en strikt geclausuleerd in een dichtgetimmerde regeling.

Peildatum
De NS stelde op 27 november 2018 een commissie in die zich boog over de vraag van een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden van het handelen van de NS gedurende WOII. Let wel: ‘nabestaanden’ is meteen beperkt tot ‘directe nabestaanden’.

De NS zocht zelf een voorzitter voor deze Commissie Cohen en liet de commissie onder strikte parameters een adviesrapport opstellen. Vervolgens nam de NS het advies geheel over, inclusief de peildatum van 27 november 2018 voor belanghebbenden die aanspraak kunnen maken. Vanzelfsprekend zijn er op een dergelijke, zo laat gefixeerde peildatum nog heel weinig slachtoffers en (directe) nabestaanden in leven.

Overlevenden
Van de 107.000 Joden die uit Nederland weggevoerd werden, overleefden maar 5000 het. En van hen zijn er inmiddels nog maar 500 over. Daarbij moet bovendien bedacht worden dat onder het grote aantal weggevoerden zich heel veel kinderen bevonden die vrijwel allen zijn vermoord, zodat ook daardoor het aantal (directe) nabestaanden beperkt is.

De grote vertraging bij de totstandkoming van de regeling, de strikte criteria én de op een zo late datum gefixeerde peildatum, verklaren waarom volgens de laatst beschikbare informatie aanvragen van slechts 4000 overlevenden en nabestaanden zijn goedgekeurd. Dat is nog geen 4 procent van de door de NS weggevoerden. Deze aanvragen staan voor een bedrag van 32 miljoen euro. En dan te bedenken dat de NS destijds een bedrag van 2,5 miljoen euro van de Duitse opdrachtgever ontving.

Opmerkelijk is ook dat joodse organisaties van belangenbehartigers hierbij geen fraaie rol spelen. Het is glashelder dat niet bijvoorbeeld het Centraal Joods Overleg (CJO) of het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) de NS hebben bewogen om slachtoffers en nabestaanden tegemoet te komen. Die rol komt duidelijk de hiervoor genoemde Salo Muller toe.

Het CJO zegt twee weken voor het verschijnen van het advies van de Commissie Cohen te zijn ontvangen en niet meer dan enkele wijzigingen in het advies te hebben kunnen bewerkstelligen. Het CJO wenst zich sterk te maken voor een aparte collectieve uitkering door de NS. Daarmee herhaalt zich de geschiedenis van inmiddels twintig jaar geleden, toen rond het jaar 2000 de verdeling van joodse tegoeden vanwege achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel na WOII aan de orde waren (de zogenoemde Marorgelden).

Ook toen ging het om toekenning aan individuele ‘belanghebbenden’ en ‘plaatsvervangers’ versus collectieve bestemming. Dat met één wezenlijk verschil: door het verstrijken van nog eens twintig jaar is de groep van personen die aanspraken kunnen instellen sterk gedecimeerd, zeker als door de NS een strikt criterium als ‘direct belanghebbenden’ wordt gehanteerd in combinatie met een peildatum van 27 november 2018. De collectieve regeling is ook nog steeds niet tot stand gekomen.

Vervolgregeling
Met vertraging is de NS goed bekend. Het is buitengewoon triest dat een vertragingsstrategie over de rug van slachtoffers en nabestaanden is uitgevochten.

In januari 2020 bood premier Rutte excuses aan voor het handelen van de overheid in de Tweede Wereldoorlog. Bij de indrukwekkende herdenking op 4 mei sprak de koning over het zwijgen van zijn overgrootmoeder. De NS is nog steeds het nationale spoorwegbedrijf (tevens 100 procent staatsdeelneming) en een calculerende opstelling past niet meer in deze tijd.

Het zou de NS sieren, nu blijkt dat zo weinigen aanspraak kunnen maken, niet langer een calculerende benadering te hanteren, maar op basis van een reële regeling NS Tegemoetkoming 2 daadwerkelijk individuele aanspraken toe te staan.

Laat die spoedig van kracht zijn, voordat op 1 oktober een nieuwe president-directeur van de NS aantreedt en dan weer verdere vertraging ontstaat. ‘Direct belanghebbenden’ is 75 jaar na dato veel te stringent en eigenlijk een gotspe. ‘Belanghebbenden’ is een passend criterium na zo’n lange tijd.

Marcel Mock

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR FAMILY FUN FAIR / EROEV RIDE
De Eroev Ride en Family Fun Fair waren vorig jaar een groot succes. Vandaar dat we op zondag 6 september dit evenement opnieuw organiseren. Bij de Eroev Ride – ook dit keer ten bate van het Alyn Kinderziekenhuis in Jeroesjalajiem – zijn er drie routes: een stadstocht voor de ‘gewone’ fietser (langs delen van de eroev en Joodse bezienswaardigheden); voor de wielrenners onder ons zijn er twee afstanden. Details volgen later.
Diezelfde middag is er de Family Fun Fair, met alle mogelijke activiteiten voor jong en oud. En als afsluiting is er een BBQ voor de fietsers en de deelnemers aan de Family Fun Fair. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor deze dag. Het gaat om ondersteuning bij organisatie en promotie én om mensen die letterlijk de handen uit de mouwen willen steken. Wij hopen op uw aanmelding, via info@nihs.nl onder vermelding van ‘Vrijwilliger FFF’.

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen