Op 1 januari is het Convenant Onbedwelmd Slachten volgens Religieuze Riten, dat de joodse gemeenschap via het NIK met de overheid heeft afgesloten, van kracht geworden. Andere partners in het Convenant zijn het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV). Met dit convenant is het mogelijk geworden om kosjer te blijven slachten binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving. Rabbijn Wolff van de Joodse Gemeente Amsterdam, die verantwoordelijk is voor de kosjere slacht in Nederland, steunt het Convenant en heeft aangegeven dat – mits het convenant goed wordt uitgevoerd – het niveau van het kasjroet niet minder is dan voorheen. De Conference of European Rabbis (CER) heeft dit onderschreven en het Convenant een belangrijke ontwikkeling genoemd in het behoud van het kosjere slachten in Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.

De implementatie van nieuwe regels gaat zelden zonder horten en stoten. Het Convenant is daar geen uitzondering op. Gedurende de eerste weken van januari bleek het bij het toezichthoudende orgaan van de overheid (de NVWA) en de slachthuizen niet altijd duidelijk wat er nu precies was afgesproken. Ook waren er op sommige punten interpretatieverschillen over de afspraken.

Zowel het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder de slacht volgens religieuze riten valt, als de NVWA heeft zich uiterst bereidwillig en voortvarend getoond om de misverstanden en interpretatieverschillen uit de wereld te helpen. In twee overleggen op hoog niveau met het ministerie en de NVWA afgelopen week zijn de knelpunten, zoals we die begin januari bij de sjechita tegen kwamen besproken en naar tevredenheid opgelost. Uiteraard is het niet uitgesloten, dat we in de praktijk nog meer knelpunten tegen komen. In dat geval kunnen wij direct contact opnemen met het ministerie en de NVWA om ook hiervoor naar een oplossing te zoeken. Beide hebben aangegeven groot belang te hechten aan een succesvolle implementatie van het Convenant.

Van sommige kanten hoorden wij bezorgdheid, dat er gedurende de eerste weken van de implementatie van het Convenant geen kosjer vlees beschikbaar zou zijn. Gelukkig is dit niet het geval. Er is steeds gezorgd voor een alternatief als in het slachthuis, waar normaal kosjer wordt geslacht, geen sjechita plaats kon vinden. Bij dit alternatief is steeds gewaarborgd dat volledig aan de kasjroet-eisen van het Amsterdams Rabbinaat enerzijds en de Nederlandse wet- en regelgeving anderzijds is voldaan.

Deze pagina delen