Op 14 juli 2016 is besloten een collectieve tegemoetkoming te doen aan de Joodse gemeenschap. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het onderzoek van het NIOD waaruit bleek dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (of hun nabestaanden) na WOII de erfpachtcanon alsnog dienden te voldoen en zelfs een boete moesten betalen voor het niet op tijd voldoen van de canon. Een bedrag van 10 miljoen euro is ter beschikking gesteld aan de Joodse gemeenschap, met als doel compensatie te bieden en versterking mogelijk te maken van de gedecimeerde Joodse gemeenschap.

Om te adviseren over de besteding van de tegemoetkoming, is een commissie ingesteld bestaande personen uit de Joodse gemeenschap. De commissie Joodse Erfpachttegoeden is op 18 juli 2018 benoemd. In overleg met de commissie is een verordening opgesteld, die op dezelfde datum door u is vastgesteld (Subsidieverordening Joodse Erfpachttegoeden). Ingevolge die verordening konden tot en met 31 december 2018 aanvragen worden ingediend voor de besteding van de tegemoetkoming.

Bij de gemeente zijn 125 aanvragen ingediend, tot een totaalbedrag van meer dan €35 miljoen. Het totale beschikbare bedrag, dat is vermeerderd met het bedrag dat resteerde na het individueel terugbetalen van de erfpachtboetes en aldus 10.8 miljoen euro beloopt, is in de verordening onderverdeeld in vijf sectoren: educatie, religie, welzijn & zorg, jongeren en erfgoed & cultuur.

De afgelopen periode heeft de commissie Joodse Erfpachttegoeden de binnengekomen aanvragen beoordeeld aan de hand van de in de verordening vermelde criteria, waaronder met name de mate waarin een initiatief bijdraagt aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap, maar ook de slagingskans van een initiatief. Naar aanleiding van de beoordelingen adviseert de commissie subsidie toe te kennen voor 52 initiatieven.

Deze pagina delen