Raad van Toezicht

Raadsstukken /Raad van Toezicht– alleen toegankelijk voor leden
voor inloggegevens mail naar directie@nihs.nl

De Joodse Gemeente Amsterdam kent sinds 2013 een Raad van Toezicht (voorheen Kerkeraad), die is samengesteld uit meerderjarige leden van de Gemeente.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, voor het eerst per 1 mei 2013.

De Raad van Toezicht is het orgaan van de Gemeente dat toezicht uitoefent op het lange-termijn beleid van de  Gemeente en daartoe zo nodig in overleg treed met het Bestuur.

De Raad van Toezicht controleert cq. geeft goedkeuring aan:

1. meerjarige beleidsplannen van het Bestuur

2. begroting en Rekening en Verantwoording

3. aangaan van rechtshandelingen en buiten budgettaire investeringen

4. overeenkomsten tbv bankkredieten

5. aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon

6. wijzigingen in het Beleggingsstatuut

7. het op voordracht van het bestuur benoemen en ontslaan Opperrabbijn of  gemeenterabbijn.

8. vaststellen van tarieven

In de Raad van Toezicht hebben zitting vertegenwoordigers uit de Sjoelgemeenschappen en de Koepel (niet-aangesloten leden). De vertegenwoordigers van de Sjoelgemeenschappen ontvangen naar rato van het aantal meerderjarige leden van hun gemeenschap stemrecht, tot maximaal 4 stemmen. De Koepel heeft maximaal 3 vertegenwoordigers, met ieder 1 stem.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 2 keer per jaar en wordt door haar Voorzitter (die gekozen wordt uit de leden van de RvT) bijeengeroepen.

 

Comments are closed.