Standpunt NIHS inzake IPOR-opperrabbijn Jacobs

Aan: Leden NIHS

Betreft: Standpunt NIHS inzake IPOR-opperrabbijn Jacobs

Beste Leden van de Joodse Gemeente Amsterdam, NIHS,

Diverse media hebben de afgelopen dagen melding gemaakt van het opschorten door de NIHS van de relatie met IPOR-opperrabbijn Jacobs. Mede gezien de ruis en soms verwarrende berichten hierover hechten wij als NIHS-bestuur eraan om dit via deze nieuwsbrief aan u toe te lichten.

De aanleiding

Op 12 januari 2018 publiceerde de Telegraaf een artikel over de mogelijke rol van IPOR-opperrabbijn Jacobs bij het vermeende onder de tafel schuiven van eerder ongepast gedrag van een rabbinaal medewerker binnen het IPOR. Dit sloot aan op eerdere soortgelijke berichten rondom zijn rol als vicevoorzitter van het Cheider rondom beschuldigingen van seksueel misbruik op die Amsterdamse school met veel leerlingen uit onze Kehilla.

De relatie

Rabbijn Jacobs is opperrabbijn van het IPOR, één van de 4 ressorten binnen het NIK, naast Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hij heeft dan ook in Amsterdam geen rabbinale rol. Wel is hij voorzitter van het Nederlandse College voor Rabbinale Zaken (NCRZ), waarin de Nederlandse Rabbijnen overleggen over landelijke zaken en beslissen over onderwerpen, die ook Amsterdam aangaan, zoals als de brit mila. Het Amsterdamse rabbinaat maakt deel uit van dit College.

Verder zijn wij van mening, dat gezien de prominente rol die IPOR-opperrabbijn Jacobs in met name de niet-Joodse Nederlandse wereld inneemt, zijn handelen op de gehele Joodse gemeenschap en dus ook de NIHS afstraalt.

(Machts)misbruik en intimidatie: standpunt bestuur en rabbinaat NIHS Amsterdam

Bestuur en Rabbinaat van de NIHS Amsterdam zijn van mening en hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij een morele en halachische (joods-wettelijke) plicht hebben om de veiligheid van leden en anderen zoveel mogelijk te borgen. Dit gaat zeer zeker ook op in zaken waar mogelijk seksuele intimidatie en of seksueel misbruik plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Bestuur en Rabbinaat zijn dan ook glashelder dat bij mogelijk seksueel misbruik aangifte dient te worden gedaan en maatregelen dienen te worden genomen om eventuele slachtoffers te beschermen en veiligheid te bieden. Dit gaat verder dan alleen optreden tegen de daders, maar houdt ook een verplichting in om slachtoffers te beschermen.

Daarom zijn bestuur en rabbinaat van Amsterdam van mening dat bij gegronde geruchten van mogelijk laakbaar gedrag onafhankelijk onderzoek nodig is, waarbij de betrokkene zich tijdelijk uit functie terugtrekt tot helderheid bestaat over zijn/haar handelen. Bestuur en rabbinaat hebben in het verleden in voorkomende gevallen ook overeenkomstig gehandeld.

Uitnodiging aan IPOR-opperrabbijn Jacobs en zijn negeren daarvan

In het licht van het bovenstaande wilde de NIHS graag, voor zij naar buiten zou treden met een standpunt inzake de mogelijke rol van IPOR-opperrabbijn Jacobs, horen hoe hij tegen een en ander aankeek, mede ook vanuit zijn voorzitterschap van het NCRZ.

Wij gaven daarbij -in lijn met het ook hierboven beschreven beleid- aan dat de NIHS zich vooralsnog op het standpunt stelde dat alle in de publiciteit genoemde zaken goed moeten worden uitgezocht, voordat de NIHS daar een formeel standpunt over kan innemen. In dit kader achtten wij een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van deze zaken, inclusief de rol van IPOR-opperrabbijn Jacobs, dan ook in ieders belang, zowel van de opperrabbijn zelf als de gehele Nederlands Joodse Gemeenschap.

 

Op zowel 19 januari, 29 januari als 13 februari 2018 hebben wij IPOR-opperrabbijn Jacobs schriftelijk uitgenodigd om te komen tot een datum voor overleg over bovenstaande. Op geen van die drie uitnodigingen ontvingen wij ook maar enige reactie van opperrabbijn Jacobs, noch schriftelijk, noch mondeling.

Consequentie van het negeren van de uitnodiging door IPOR-opperrabbijn Jacobs

Gezien het consequent negeren van verzoeken van de NIHS, kon de NIHS daarom tot haar grote spijt niet anders constateren dan dat IPOR-opperrabbijn Jacobs op geen enkele wijze een gesprek lijkt te willen aangaan met de NIHS. Dit bracht de NIHS derhalve in een positie waarin zij zich genoodzaakt voelde de contacten tussen de NIHS en IPOR-opperrabbijn Jacobs te moeten opschorten tot tenminste een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden.

In praktijk betekent dit dat de NIHS haar rabbinaat terugtrekt uit de NCRZ en zich voor rabbinale zaken uitsluitend zal voegen naar het rabbinaat van Amsterdam, als ook alle overige contacten tussen de NIHS, haar rabbinaat en IPOR-opperrabbijn Jacobs dan wel zijn rabbinaat tot nader orde zal op schorten. Deze beslissing is na zorgvuldige afweging -en na consultatie van de dayan van Amsterdam, rabbijn Wolff,- door het volledige NIHS-bestuur genomen.

Dit besluit wordt de IPOR-opperrabbijn op 6 maart ’s avonds schriftelijk kenbaar gemaakt met afschrift aan het rabbinaat van de NIHS, de leden van de Raad van Toezicht NIHS, het Bestuur IPOR, het Bestuur NCRZ en de Permanente Commissie van het NIK. Tot onze verbazing lekte de brief, nadrukkelijk zonder onze instemming, vrijwel onmiddellijk naar de pers.

Reacties op de opschorting

Na het besluit tot opschorting van de relatie door de NIHS, zien wij dat het NIHS-bestuur en -bestuurders onderdeel zijn geworden van talloze verdachtmakingen. De uitnodigingen voor gesprek waren ‘onbeschoft’, de IPOR-opperrabbijn had ‘wel wat beters te doen’ dan met Amsterdam te praten, het gaat om een ‘persoonlijke hetze van een enkele NIHS-bestuurder’ en met het verzoek om helderheid en transparantie van gedrag van de IPOR-opperrabbijn zou het bestuur van de NIHS de ‘arme slachtoffertjes’ nog meer schade doen.

Het zijn reacties die we helaas niet anders kunnen kenmerken dan het ontwijken van de kern van de vraag en het zwart maken van eenieder met een andere mening. Het is immoreel handelen wat niet past in deze tijd en strijdig is met de Halacha en Joodse waarden en normen van ‘Torah im Derech Erets’ zoals in ieder geval de Amsterdams Joodse Gemeente die voorstaat.

Conclusie

Gezien

  • de aanhoudende mededelingen in de pers en uit diverse bronnen over mogelijk laakbaar handelen door IPOR-opperrabbijn Jacobs, in bijzonder het willen verhullen van beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag,
  • zijn tot drie maal negeren van een uitnodiging om hierover met het bestuur van de NIHS een gesprek aan te gaan,
  • zijn betrokkenheid met Amsterdam als voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale zaken (NCRZ),
  • de uitstraling die hij heeft op Joods Nederland, waaronder Amsterdam
  • de vooraanstaande en morele integriteit die verwacht mag worden van een (opper)rabbijn

Concluderen wij nu helaas dat iedere betrokkenheid van IPOR-opperrabbijn Jacobs met tenminste de Joodse Gemeente Amsterdam, NIHS, inmiddels onhoudbaar is geworden tot er volledige en onafhankelijke helderheid is over zijn handelen. Totdat dit het geval is trekt het bestuur van de NIHS haar rabbinaat terug uit de NCRZ en zal zich voor rabbinale zaken uitsluitend voegen naar het rabbinaat van Amsterdam.

Gezien het bovenstaande en zijn uitstraling naar de gehele Joodse gemeenschap zou het de IPOR-opperrabbijn o.i. sieren om al zijn taken voorlopig neer te leggen, een dergelijke beslissing is echter niet aan ons.

Wij hopen met deze brief duidelijkheid te hebben gegeven aan onze leden over deze onverkwikkelijke en voor heel Joods Nederland schadelijke zaak.

Bestuur Joodse Gemeente Amsterdam, NIHS                                                        

David Brilleslijper, voorzitter                                         

Ruben Troostwijk, vicevoorzitter

Abby Israels, secretaris

Klaus Vink, penningmeester

Gihon van Maarssen, lid

 

 

 

Comments are closed.